Obchodní podmínky

OSVČ: Mgr. Silvie Ptašková

s adresou Horymírova 26, Ostrava
identifikační číslo: 09891749 
pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese motylikoucink.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") OSVČ Mgr. Silvie Ptašková s adresou Hoyrmírova 26, Ostrava, 70030, IČO: 09891749 (dále jen "Poskytovatel služby) , upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě konkrétních dílčích smluv (dále jen "Smlouva") uzavírané mezi motylikoucink.cz a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "Zákazník").

1.2. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním Obchodních podmínek.

1.3. Znění Obchodních podmínek může motylikoucink.cz  měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. Změnu Obchodních podmínek je motylikoucink.cz povinna Zákazníkovi bez zbytečného odkladu oznámit. Má se za to, že Zákazník s novou verzí Obchodních podmínek souhlasí, nevyjádří-li písemnou formou svůj nesouhlas do 14 dnů od doručení oznámení o změně Obchodních podmínek. V takovém případě může Zákazník ve shora uvedené lhůtě pro vyjádření nesouhlasu Smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí 14 dní od doručení výpovědi motylikoucink.cz.

1.4. Předmětem Smlouvy jsou zejména:

   Individuální koučovací program,

   Účast ve skupinových výzvách,

   Výuka anglického jazyka s využitím koučinku,

   Ukázková hodina individuálního koučinku

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může zákazník provádět objednávání služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání služby jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Poskytovatel služby může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než [časové období] nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Veškerá prezentace Služeb a dalších plnění umístěná na webovém rozhraní motylikoucink.cz (dostupném na adrese motylikoucink.cz) je informativního charakteru a motylikoucink.cz není povinna uzavřít Smlouvu ohledně tohoto plnění. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služby zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání služby vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávané službě (objednávanou službu „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny služby, údaje o požadovaném způsobu poskytování objednávané služby a

3.3.3. informace o nákladech spojených s poskytnutím služby (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky poskytovateli je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).

3.5. Poskytovatel služby je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služeb, výše kupní ceny) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka.

3.7. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena služeb a platební podmínky

4.1. Cenu služby a případné náklady spojené s poskytováním služby dle kupní smlouvy může zákazník uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na adrese provozovatele;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1545314063/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna a.s.

4.2. Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s poskytováním služby ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s poskytováním služby.

4.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí služby. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat kupní cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Poskytovatel služby je oprávněn, zejména v případě, že ze strany zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před poskytnutím služby zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté poskytovatelem zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Poskytovatel služby není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel zákazníkovi po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

4.8. Hodinová sazba pro individuální koučink a angličtinu (hodinová sazba bude uvedena v rámcové smlouvě)

4.9. Cena za celý program (viz. Služby "Motýlí výzva", "Ukázková setkání s koučem", "Koučovací program")

4.10. Placení záloh

4.10.1. motylikoucink.cz je oprávněna požadovat po Zákazníkovi zaplacení záloh za poskytované Služby a Zákazník je povinen zálohy na základě výzvy k platbě zaplatit. Zákazník je povinen zaplatit zálohu v termínu uvedeném ve výzvě k platbě.

4.10.2. V případě, že Zákazník nezaplatí zálohu požadovanou motylikoucink.cz v souladu s bodem 5.6, může motylikoucink.cz přerušit poskytování Služeb. O dobu přerušení poskytování Služeb se prodlužuje termín splnění Služeb, který byl se Zákazníkem sjednán.

4.11. Výzva k platbě

4.11.1. Vyúčtování Služeb probíhá na základě zaslání výzvy k platbě v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka. Výzva k platbě není daňovým dokladem.

4.11.2. Zákazník je povinen provést platbu bezhotovostně převodem na bankovní účet motylikoucink.cz v přesné částce uvedené na výzvě k platbě. Obdrží-li zákazník vícero výzev k platbě, pak je povinen uhradit každou platbu samostatně.

4.11.3. Nedodrží-li zákazník výše uvedené povinnosti při provádění platby, pak je povinen platbu doložit. V opačném případě nemusí být daný závazek vůči motylikoucink.cz považován za splněný.

4.11.4. Závazek Zákazníka zaplatit platbu dle výzvy k platbě je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet motylikoucink.cz .

4.12. Daňový doklad

4.12.1. Uhrazením odpovídající výzvy k platbě Zákazník potvrzuje převzetí Služby a zároveň vyjadřuje svůj souhlas s jejím obsahem. Tímto okamžikem motylikoucink.cz provedl smluvní plnění Zákazníkovi (zdanitelné plnění dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

4.12.2. Zákazník souhlasí se zasláním faktury na e-mail Zákazníka.

4.13. Neplnění závazků ze strany Zákazníka

4.13.1. V případě, že zákazník řádně a včas neprovede platbu za jakékoliv Služby poskytnuté ze strany motylikoucink.cz,    je motylikoucink.cz oprávněn okamžité ukončit všechny Služby, které jsou danému Zákazníkovi poskytovány.

4.13.2. Ukončením Služeb nezaniká pohledávka motylikoucink.cz vůči Zákazníkovi.

4.14. Úroky z prodlení

4.14.1. Pro případ prodlení Zákazníka se zaplacením ceny za dílo nebo službu je Zákazník povinen uhradit motylikoucink.cz úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky ceny za dílo nebo službu za každý den prodlení Zákazníka s její úhradou.

4.14.2. motylikoucink.cz vyhrazuje právo na okamžité ukončení všech Služeb, které jsou danému Zákazníkovi poskytovány.

4.14.3. Ukončením Služeb nezaniká pohledávka motylikoucink.cz vůči Zákazníkovi.


5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce služeb, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. V případech, kdy má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, je poskytovatel také oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do doby plnění domluvené služby. V takovém případě vrátí poskytovatel zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkovi.

6. Kontaktní údaje motylikoucink.cz

6.1. Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú: 1545314063/0800

6.2. Adresa pro poštovní písemný styk: Silvie Ptašková, Horymírova 26, Ostrava, 70030

6.3. Adresa pro emailový písemný styk: silvie.ptaskova@motylikoucink.cz

6.4. Nové objednávky a informace o našich službách: silvie.ptaskova@motylikoucink.cz. Lhůta pro odpověď na zprávu doručenou na tento email je 5 pracovních dní. Lhůta počíná běžet dnem následujícím od dne obdržení zprávy.

6.5. Obecné dotazy a informace pro stávající zákazníky: silvie.ptaskova@motylikoucink.cz. Lhůta pro odpověď na zprávu doručenou na tento email je 5 pracovních dní. Lhůta počíná běžet dnem následujícím od dne obdržení zprávy.

6.6. Fakturace: silvie.ptaskova@motylikoucink.cz. Lhůta pro odpověď na zprávu doručenou na tento email je 10 pracovních dní. Lhůta počíná běžet dnem následujícím od dne obdržení zprávy.

6.7. Telefonické spojení: +420 605 909 444, Provozní doba pro telefonickou komunikaci je: Po - Pá 9:00 - 19:00. motylikoucink.cz nemůže zaručit odpovědi na zmeškané hovory.

6.8. Lhůta pro textové/hlasové zprávy je 5 dní. Lhůta počíná běžet dnem následujícím ode dne doručení zprávy.   

7. Práva a povinnosti klienta

 7.1. Objednáním a využíváním služby vyslovuje a potvrzuje Klient, stejně jako Poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými Smluvními podmínkami stejně, jako by byly tyto Smluvní podmínky vytištěny a podepsány ve formě smlouvy.

7.2. Klient je povinen uvést při objednávce služby své kontaktní a identifikační údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb s Poskytovatelem. Klient je povinen udržovat své kontaktní a identifikační údaje aktuální pro účely komunikace s Poskytovatelem. Povinnost prokázat správnost zadaných údajů přitom leží na straně Klienta.

7.3. Klient je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím 3. stranou.


8. Práva a povinnosti poskytovatele

8.1. Poskytovatel je povinen zajistit provoz služby v maximální možné dostupnosti.

8.2. Porušením povinnosti Poskytovatele zajistit provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. Nemoc apod.). 5.3 Poskytovatel neodpovídá za možné chyby způsobené uvedením chybných údajů Klientem při objednávce služby.

8.3. Poskytovatel je povinen upozornit Klienta včas na skutečnost, kdy se blíží uplynutí doby, na kterou má Klient předplacenou službu a to formou zprávy elektronické pošty zaslané na kontaktní e-mail poskytnutý Klientem nebo formou ústní během setkání.

8.4. Poskytovatel má právo jednostranně pozastavit poskytování služeb v případech, kdy provozem aplikace Klienta dochází nebo by mohlo dojít ke vzniku škody ostatním Klientům či Poskytovateli, a dále v případech porušení povinností uvedených v bodech 4.2 až 4.3 Klientem. Poskytovatel může v těchto případech pozastavit službu Klienta i bez předchozího upozornění.

8.5. Poskytovatel má právo zrušit službu Klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 10 dnů.

8.6. Poskytovatel má právo učinit kroky nezbytné k udržení správného průběhu koučovacího programu.

8.7. Poskytovatel bude při řešení problémů či sporů s Klientem upřednostňovat v prvé řadě dohodu nebo domluvu před omezením nebo pozastavením služby.

8.8. Poskytovatel má právo jednostranně obměnit funkce služby. V případě obměny funkcí služby uvede Poskytovatel popis této změny na webových stránkách Poskytovatele.

8.9. Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou a prokázanou škodu, kterou způsobí zanedbáním svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek, a to maximálně do výše ceny služby sjednané za běžné období. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, poskytne Poskytovatel náhradu škody formou bezplatného poskytnutí služby na dobu odpovídající příslušné částce.

8.10. Poskytovatelnení ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.11. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy silvie.ptaskova@motylikoucink.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle poskytovatel na elektronickou adresu zákazníka.

8.12. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.os

8.13. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých Klientů podle Podmínek ochrany osobních údajů. Viz. Ochrana osobních údajů

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zíkazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Zákazníkovi může být doručováno na elektronickou adresu zákazníka.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Horymírova 26, Ostrava, 700 30, adresa elektronické pošty silvie.ptaskova@motylikoucink.cz, telefon +420 605 909 444.

V Ostravě dne 1.9.2021